Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
       ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้(ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัทผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้มารับบริการ) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
   
 
   

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

(ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัทผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ) ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ssu20u

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561