Username :
Password :
 
สวัสดิการสังคม
     
       สวัสดิการสังคม รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่
   
 
   

รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่

ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

คุณสมบัติ

๑.มีสัญชาติไทย

๒.มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปุ

๓.มีชื่อในทุะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ประสงค์จะเป็น อพม. ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๔.มีความรู้ในขั้นสามารถอ่านออกเขียนได้

๕. เป็นบุคคลที่สมัครใจเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานตามภากิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยความเต็มใจ

๖.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความประพฤติดี

๗. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

๘. เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๙.เป็นผู้มีเวลาให้กับการทำงานในบทบาท อพม.

เอกสารประกอบการสมัคร

๑. แบบ อพม.๐๑

๒. สำเนาบัตรประชาชน

๓. สำเนาทะเบียนบ้านุ

๔.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลตำบลท่าชนะ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าชนะ งานพัฒนาชุมชน โทร 077-381245 ต่อ 102

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2561