Username :
Password :
 
สวัสดิการสังคม
     
       สวัสดิการสังคม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   
 
   

 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลมาตราการการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สอบถามเพิ่ิมเติม กรมบัญชีกลาง หรือสายด่วน 1300

 

 

 

 

 

 สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าชนะ 

 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2561